Archives for Dựng Dai

Dựng Dai, Xé

  • MÃ SỐ 1025HF (DỰNG CỨNG CÓ KEO)
  • MÃ SỐ: 1025SF (DỰNG MỀM CÓ KEO)
  • MÃ SỐ: 1035SF (DỰNG MỀM CÓ KEO)
  • MÃ SỐ: 1050HFB (DỰNG CỨNG CÓ KEO-MÀU ĐEN)
  • MÃ SỐ:1050SF (DỰNG MỀM CÓ KEO)
  • MÃ SỐ 1080HF (DỰNG CỨNG CÓ KEO)
  • MÃ SỐ: 2016HF (DỰNG CỨNG CÓ KEO)

M Sản phẩm MEX, DỰNG DAI CÓ KEO Mã hàng  1025HF (DỰNG CỨNG CÓ KEO) 1025SF (DỰNG MỀM CÓ KEO) , 1030HF, 1035HF, 1040HF, 1035SF (DỰNG MỀM CÓ KEO) 1050SF (DỰNG MỀM CÓ KEO) 1050HFB (DỰNG CỨNG CÓ KEO-MÀU ĐEN) 1080HF (DỰNG CỨNG CÓ KEO) 2016HF (DỰNG CỨNG CÓ KEO) ; 1080SF, 2016SF Định lượng…